ยินดีต้อนรับสู่ มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 


ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสากล มูลนิธิโซเอฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อยุติการค้าเด็ก

และป้องกันโดยจัดเตรียมบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับเด็กกำพร้า

เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

ยินดีต้อนรับสู่ มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 


มูลนิธิโซเอฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อยุติการค้าเด็กทั่วโลก ช่วยกู้พวกเขาออกมาจากสถานการณ์

และจัดเตรียมบ้านที่อบอุ่น และปลอดภัยให้กับเด็กกำพร้า

เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

ยินดีต้อนรับสู่


มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

มูลนิธิโซเอฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อยุติการค้าเด็กทั่วโลก ช่วยกู้พวกเขาออกมาจากสถานการณ์
และจัดเตรียมบ้านที่อบอุ่น และปลอดภัยให้กับเด็กกำพร้าเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

โครงการสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

เราป้องกันภัยการค้ามนุษย์โดยการรณรงค์สร้างความตระหนักเรามีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
ในการแจ้งเบาะแสเด็กที่อาจตกเป็นเหยื่อหรือเด็กที่ต้องการความคุ้มครอง
และเด็กที่มีแน้วโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

โครงการรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์

เราป้องกันการค้ามนุษย์เด็กโดยช่วยกู้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ จากนักค้ามนุษย์โดยการรณรงค์สร้างความ


ตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์
เรามีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น,


ศิษยาภิบาล
และสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเราในการค้นหา


และคุ้มครองผู้ที่มีแน้วโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

โครงการรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์

เราป้องกันการค้ามนุษย์เด็กโดยช่วยกู้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ จากนักค้ามนุษย์โดยการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์
เรามีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น,ศิษยาภิบาลและสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเราในการค้นหา
และคุ้มครองผู้ที่มีแน้วโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

การช่วยเหลือเด็ก

เราทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน


และทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมสหาวิชาชีพในการคุ้มครอง


และช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างครบวงจร

 

การช่วยเหลือเด็ก

การยื่นมือในการให้ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการให้ความสนใจกับเหยื่อค้า


มนุษย์
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของทีมสหวิชาชีพในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคเหนือของประเทศไทย เราทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

 

การช่วยเหลือเด็ก

การยื่นมือในการให้ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการให้ความสนใจกับเหยื่อค้ามนุษย์ในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของทีมสหวิชาชีพในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคเหนือของประเทศไทย 
เราทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย
และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

 

การดูแลบำบัดฟื้นฟู

หลังจากได้รับการช่วยเหลือออกจากสถานการณ์ เด็กจะถูกส่งเข้าพักในบ้านปลอดภัย
เรามีการดูแล อย่างไกล้ชิด โปรแกรมของเราถูกออกแบบมาเพื่อนำเด็กสู่การบำบัดฟื้นฟู อย่างครบวงจร
เพื่อให้เด็กสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

การช่วยเหลือและฟื้นฟู


เด็กจำนวนหนึ่งที่ได้รับการช่วยกู้และอยู่ในความดูแลของเรา เราจะพาพวกเขาไปยังบ้านปลอดภัยของเราเพื่อที่เราจะให้การดูแลเป็นพิเศษในระยะสั้น สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นเวลานานหรือถาวรอาจจะอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กของโซเอ ในสถานที่ที่ปลอดภัยของเรานั้นได้จัดให้มี
ผู้ปกครอง, ผู้สอน, ครูและเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดู, ดูแลและให้ความรู้แก่เด็กโปรแกรมการดูแลของเราถูกสร้างขึ้น
เพื่อนำมาสู่การเยียวยาและความเป็นองค์รวมให้กับเด็กทุกคน

การช่วยเหลือและฟื้นฟู

เด็กจำนวนหนึ่งที่ได้รับการช่วยกู้และอยู่ในความดูแลของเรา เราจะพาพวกเขาไปยังบ้านปลอดภัยของเราเพื่อที่เราจะให้การดูแลเป็นพิเศษในระยะสั้น สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นเวลานานหรือถาวรอาจจะอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กของโซเอ ในสถานที่ที่ปลอดภัยของเรานั้นได้จัดให้มีผู้ปกครอง, ผู้สอน, ครูและเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดู, ดูแลและให้ความรู้แก่เด็กโปรแกรมการดูแลของเราถูกสร้างขึ้น
เพื่อนำมาสู่การเยียวยาและความเป็นองค์รวมให้กับเด็กทุกคน