งานดูแลและฟื้นฟู

งานของเรา

ฟื้นฟูเยียวยา

_DSF5961

การฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่รอดจากการค้ามนุษย์เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของโซเอ โดยมีเป้าหมายในการให้การดูแลและสนับสนุนเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้:

 • การประเมินสถานการณ์

  ทีมงานจะทำการประเมินสถานการณ์ของเด็กที่รอดจากการค้ามนุษย์เพื่อทราบความต้องการและสภาพทางกายภาพและจิตใจของเด็ก

 • การให้การดูแลทางรักษาพยาบาล

  เด็กที่รอดจากการค้ามนุษย์จะได้รับการดูแลทางรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ

 • การจัดการเรียนรู้

  เด็กจะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ดีในอนาคต

 • การพัฒนาทักษะสู่อาชีพ

  เด็กที่รอดจากการค้ามนุษย์จะได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานและการมีอาชีพในอนาคต

 • การให้ความรู้และบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจ

  เด็กได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตอย่างสมดุลในทุกด้าน

"ครอบครัวเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย"

(จากหนังสือ Exposed)

มูลนิธิโซเอ ประเทศไทย

โปรแกรมของเรา

โปรแกรมของเรามีส่วนประกอบต่างๆ ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือเด็กให้ฟื้นฟูและพัฒนาตนเต็มศักยภาพ ดังนี้:

 • อาคารสถานที่ปลอดภัย​

  เรามีอาคารที่เป็นสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของเด็ก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง

 • การฟื้นฟูแบบองค์รวม

  เราให้การฟื้นฟูที่เป็นองค์รวม โดยรวมถึงการฟื้นฟูจิตใจ การสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นอยู่ที่ดีต่อเด็กๆ

 • การศึกษา

  เด็กได้รับการศึกษาเพื่อให้พัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และการพัฒนาสมองในระดับที่เหมาะสมตามอายุและความสามารถของพวกเขา

 • การอบรมวิชาชีพและทักษะชีวิต

  เรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางวิชาชีพให้กับเด็ก เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการทำงานและการปรับตัวในชีวิตประจำวัน

 • โภชนาการและการดูแลสุขภาพ

  เด็กได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตอย่างสมดุลในทุกด้าน

 • การบูรณาการของวัฒนธรรมไทย

  เราให้ความสำคัญกับการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เด็กได้รับความเข้าใจและเคารพในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของเรา

พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก มูลนิธิโซเอฯ