งานรณรงค์ป้องกัน

งานของเรา

รณรงค์ป้องกันภัยการค้ามนุษย์

หยุดการค้า มนุษย์

ในประเทศไทยเป็นทั้งต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของกระบวยการการค้ามนุษย์ เราเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันและต่อสู้กับปัญหานี้อย่างยิ่ง โดย ZOE มีโครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ วิธีการเฝ้าระวังและการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ โดยเน้นการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหานี้ เช่นในแถบชายแดน ชุมชน และแม้กระทั่งในตัวเมือง โดยเฉพาะในชุมชนที่อาจไม่มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพียงพอหรือมีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ZOE ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและปราบปรามกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเป็นการร่วมมือในการสนับสนุนทั้งในด้านงานสังคมสงเคราะห์ สืบสวนและการดำเนินคดี เพื่อให้มีการประสานงานและการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างทันท่วงทีและเป็นระบบ

รณรงค์สร้างความตระหนัก

โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยการค้ามนุษย์เป็นการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของภัยการค้ามนุษย์ โดยโครงการนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเช่น:

1. การจัดโครงการ การศึกษาและอบรมในโรงเรียนต่างๆ: จัดกิจกรรมการศึกษาและการอบรมเพื่อสอนเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ ซึ่งอาจเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมและวิธีการป้องกัน

2. การแสดงความรู้ผ่านสื่อต่างๆ: สร้างสื่อที่เข้าถึงง่ายเช่นโปสเตอร์ เอกสารประชาสัมพันธ์ วีดีโอ หรือสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์และวิธีการป้องกันตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ

3. การสร้างเครือข่ายงานรณรงค์ร่วมกับภาครัฐ: เราได้มีการร่วมมือกับภาครัฐในการจัดอบรมและรณรงค์ป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเรียนตามบูธต่างๆ กิจกรรมในห้องประชุม การแสดง บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา เคสที่เคยเกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยการค้ามนุษย์และให้ความสำคัญกับการป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

4. แผนงานสื่อสารและการสร้างสื่อ: สร้างแผนงานสื่อสารที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ผ่านทางสื่อสังคม การสร้างเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

โครงการดังกล่าวจะมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ในสังคม รวมถึงส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์และการป้องกันในกรณีที่เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังเสริมสร้างการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรชุมชนเพื่อให้มีการติดตามและรายงานเหตุการณ์ในขณะเกิดขึ้น

กว่า 61,000+ คนทั่วประเทศ ที่โซเอได้สร้างความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์

พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก มูลนิธิโซเอฯ