เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย)

จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐

มูลนิธิโซเอฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อยุติการค้าเด็กและป้องกันโดยการจัดเตรียมบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับเด็กกำพร้า และเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

  • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  • เด็กกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

พันธกิจและบทบาทหน้าที่ของโซเอ

  • เป็นหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และเด็ก เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

  • เป็นสถานรองรับเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ ฟื้นฟูเยียวยา การช่วยเหลือด้านกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือคืนสู่สังคม การส่งกลับภูมิลำเนา

  • เป็นหน่วยประสานการทำงานกับเครือข่ายเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

Zoe-CRC+BigZ-10