ข้อมูล/ข่าวสาร ล่าสุด

เราจะสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราและลูกหลานตกเป็นเหยื่อการข่มขู่กรรโชกทางเพศได้อย่างไร

เราจะสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเรา และลูกหลานตกเป็นเหยื่อการข่มขู่กรรโชกทางเพศได้อ...

ค้นหา

พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์
โปรดแจ้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก

Tags

ต่อต้านการค้ามนุษย์
รณรงค์ต่อต้านการค้าเด็ก

stop human traficking

Stop Child Abuse

งานรณรงค์ป้องกัน

เราให้ความสำคัญกับความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “ปัญหาการค้ามนุษย์” เป็นหลักจึงมีการจัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดโอกาศการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ รวมถึงการรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิ และให้ความปลอดภัยกับเด็กที่เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเราเชื่อว่า การรณรงค์ป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

งานช่วยกู้เด็ก

การช่วยกู้หรือช่วยเหลือเด็กเป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย) คือการช่วยเหลือเด็กที่กำลัง “ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ให้ออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิม รวมถึงการฟื้นฟูเด็กทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เตรียมพร้อมสู่การกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

งานฟื้นฟูเยียวยา

การฟื้นฟูเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย) โดยเรามีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก ฟื้นโดยให้การดูแลตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน ร่วมถึงให้การศึกษาและการอบรมแก่เด็ก ทั้งการศึกษาทั่วไปในโรงเรียนและการฝึกทักษะเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของเด็กในอนาคต โดยโปรแกรมการดูแลของเราถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ถาม/ตอบ

มีคำถาม?

คือ การกระทําและความพยายามใด ๆ ในการหา ขนส่ง ลําเลียง ซื้อ ขาย ส่งต่อ รับ กักขังหน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ยอมทําในสิ่งไม่อยากทําหรือตกอยู่ในสภาพที่ลําบากโดยถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์
“การค้าเด็ก” หมายถึงกระบวนการที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกซื้อขายหรือนำไปใช้ในการทำงาน บริการต่างๆ โดยมักเกิดขึ้นในรูปแบบของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นลักษณะการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็ก ที่สำคัญกระบวนการเหล่านี้ผิดกฎหมาย

รูปแบบที่พบเห็นเป็นประจํา เช่น

  1. การค้าบริการทางเพศ
  2. การบังคับใช้แรงงาน
  3. การรับจ้างแต่งงาน
  4. การนำคนมาขอทาน
  5. การตัดอวัยวะเพื่อนำไปขาย

สายด่วนศูนย์ 1300

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก มูลนิธิโซเอ 080-1318108

สามารถแจ้งได้ที่ชุดปฏิบัติการปราบปราบการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต 

ติดต่อได้ทางเพจ. TICAC