งานของเรา

งานของเรา

เข้าถึงทุกคน ช่วยเด็กพ้นภัย

มูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย) ให้การคุ้มครองแก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 2551 มาตรา 33 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก

ขั้นตอนในการช่วยเหลือ

 • แรกรับคัดแยกสัมภาษณ์แสวงหาข้อเท็จจริง

 • การประเมินและวางแผนช่วยเหลือ

 • การให้ความช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู

 • การส่งต่อหรือส่งกลับ

 • การติดตามและประเมินผล

มูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย)

ยุทธศาสตร์ 5P ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • Prosecution การดำเนินคดี

  สนับสนุนภาครัฐด้านการสืบค้นข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีโดยการสนับสนุนและร่วมมือกับสำนักงานตำรวจและทีมสหวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมาย เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น ด้านการคัดกรองบุคคลซึ่งอาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และโครงการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากการค้ามนุษย์แก่ผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง โดยตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การเข้าร่วมสอบสวนและการสืบพยานของผู้เสียหาย

 • Prevention การป้องกัน

  โดยการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม รณรงค์ อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่ที่อยู่ตามตะเขปชายแดนเพื่อช่วยให้มีความรู้เรื่องภัยการค้ามนุษย์ และมีทักษะสามารถที่จะป้องกันตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ได้ และนำไปสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการค้ามนุษย์ที่เข้มแข็ง

 • Protection การคุ้มครอง

  ดำเนินกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 33 ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จัดให้มีที่พักที่เหมาะสมตามเพศและวัยของผู้เสียหายและปลอดภัยจากการคุกคามของผู้กระทำความผิด รวมทั้งการให้บริการปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมต่อผู้เสียหายการรักษาพยาบาล บำบัดฟื้นฟูและจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพตามความเหมาะสมผ่านการศึกษาในระบบและนอกโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือผ่านศูนย์การเรียนรู้ชีวิตเปี่ยมสุขภายใต้มูลนิธิโซเอฯที่ได้จดทะเบียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสำหรับช่วงชั้นมัธยมต้น และสร้างเสริมความเคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม การอบรมธรรมะและศีลธรรมอันดีงาม

 • Partnership เครือข่าย

  มูลนิธิโซอเอ(ประเทศไทย)ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทีมสหวิชาชีพและองค์กรเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการช่วยเหลือเด็กที่เป็นผู้เสียหาย

 • Policy นโยบาย

  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเราให้สามารถขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่เทีย 1 ในที่สุด

Zoe-CRC+BigZ-10

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อต้านการค้าเด็ก

โซเอเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) ที่ดำเนินงานด้วยเงินสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริจาค ทั้งบุคคลและธุรกิจต่างๆ เงินสนับสนุนนี้ถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและป้องกัน และฟื้นฟูเยียวยา เด็กที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนให้เด็กสามารถฟื้นฟูและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน