พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม

มูลนิธิโซเอ ประเทศไทย

เข้าถึงทุกคน ช่วยเด็กพ้นภัย

พันธกิจของเรา

  1. การรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์
  2. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
  3. การฟื้นฟูเยียวยา

วิสัยทัศน์ของเรา

เด็กๆทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องได้รับโอกาศทางการศึกษาที่ดีและได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กควรได้รับ

ค่านิยมของเรา

  1. ความรัก (Love)
  2. ความเป็นเลิศ (Excellence)
  3. ความปรารถนาอันแรงกล้า (Passion)
  4. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
  5. ความกตัญญู (Gratitude)
  6. ความถ่อมใจ (Humility)
  7. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Unity)