งานช่วยกู้เด็ก

งานของเรา

โครงการช่วยกู้เด็ก

เราเข้าใจว่าการช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และการปฏิบัติตามหลักการปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรของเราจึงร่วมมือและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีส่วนร่วม เพื่อดำเนินการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

โซเอมีการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ เอกชน เช่น ตำรวจและทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่เด็กได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ เรายังให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่กับหน่วยงานรัฐเพื่อตรวจสอบหรือสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี โดยเรามุ่งเน้นในการเตรียมหลักฐานที่เพียงพอและเพื่อให้มีความแน่นอนในกระบวนการดำเนินคดี และให้การดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือในกระบวนการสืบค้นข้อเท็จจริงและพิจารณาคดี

นอกจากนี้ เรายังเสริมสร้างการติดตามและสนับสนุนเด็กหลังจากการช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและปกติสุข

ทีมสหวิชาชีพภาคเหนือประกอบด้วยสมาชิกจากหลายหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สมาชิกประกอบด้วย:

1. สมาชิกจากรัฐบาลไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: องค์กรระดับประเทศที่มีหน้าที่ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีบทบาทในการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์

2. กรมตรวจคนเข้าเมือง: หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมือง และมีหน้าที่ในการค้นคว้าและระบุความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์

3. กองกำลังอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจภูธรภาค 5: หน่วยงานตำรวจภูธรระดับภูธรในภาคเหนือที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการค้ามนุษย์และดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

4. ตำรวจภูธรจังหวัด: หน่วยงานตำรวจภูธรระดับจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของตน

5. องค์การพัฒนาเอกชน: องค์กรที่ไม่แสวงผลประโยชน์ที่มีการทำงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่เป็นเหยื่อ

เราสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนเรื่อง ภัยการค้ามนุษย์

มาแล้วมากกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ

พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก มูลนิธิโซเอฯ