แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สื่อ

มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย การรวบรวมและการใช้ข้อมูลรวมถึงวิดีโอ ภาพถ่าย และเสียงของเราเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศไทย Personal Data Protection Act (PDPA), B.E. 2562 (2019) (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 23, 24 และ 26 ของพระราชบัญญัติ

 1. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้:
  • เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโซเอ ในการป้องกันการค้ามนุษย์
  • เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
  • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ
  • เพื่อเตรียมข้อมูลให้กับผู้สนับสนุนและผู้บริจาคของมูลนิธิโซเอ
 2. การรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมโดยแบบฟอร์มนี้เป็นไปโดยสมัครใจอย่างสิ้นเชิง และผู้ลงนามไม่มีภาระผูกพันในการให้ข้อมูลใดๆ หรือลงนามในแบบฟอร์มนี้
 3. ข้อมูลที่รวบรวมอาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านโซเชียลมีเดีย ดังนั้นระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงไม่มีกำหนดและอาจเป็นแบบถาวร ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวมอาจมีดังต่อไปนี้:
  • วิดีโอของบุคคลคนนั้น
  • เสียงของบุคคลคนนั้น
  • คติของบุคคลนั้น
 4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้:
  • ประชาชนทั่วไป
  • บุคลากรของมูลนิธิโซเอ
  • ผู้สนับสนุนและผู้บริจาคของมูลนิธิโซเอ
 5. ผู้ที่ควบคุมข้อมูลชั่วคราวของมูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย) คือ นาย วิทยา สุนทรแดนไพร – [email protected]
 6. ผู้ลงนามในแบบฟอร์มนี้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ระบุไว้ใน PDPA มาตรา 19 วรรค 5, มาตรา 30 วรรค 1, มาตรา 31 วรรค 1, มาตรา 32 วรรค 1, มาตรา 33 วรรค 1, มาตรา 36 วรรค 1, และมาตรา 73 วรรค 1