งานของเรา

 
Restoration

การฟื้นฟู

การบำบัดฟื้นฟูเด็กที่รอดจากการค้ามนุษย์

โซเอให้บริการต่อเด็กหลังการช่วยเหลือออกมาจากสถานการณ์ โดยให้การคุ้มครองและการดูแลเยียวยาบำบัดฟื้นฟูจิตใจอย่างครบวงจร โดยมีศูยน์ช่วยเหลือเด็ก (Child Rescue Center) และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านโซเอ ในการให้ความคุ้มครอง และดูแลบำบัดฟื้นฟู ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แล้วแต่สถานการณ์ โดยโซเอให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ดูแลเด็ก มีการบำบัดฟื้นฟู โดยการให้คำปรึกษา กิจกรรมบำบัด การฝึกวิชาชีพที่หลากหลาย อีกทั้งมีศูนย์การเรียนที่จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บริการด้านการศึกษาช่วงชั้นมัธยมต้นต่อเด็กที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ เพื่อให้เด็กสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างประสบความสำเร็จ

“เข้าถึงทุกคน ช่วยเด็กพ้นภัย”

WORK-home

 

บ้านโซเอ

เมื่อเราช่วยเด็กจากการค้ามนุษย์ เด็กจะเข้าสู่บ้านปลอดภัยของเรา ในบ้านเหล่านี้ผู้รอดพ้นจากการค้ามนุษย์จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระยะสั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพการให้คำปรึกษา, การตรวจสุขภาพ, การปรับตัวและการคุ้มครองพยาน ในบางกรณีหน่วยงานสวัสดิการสังคมอาจแนะนำให้เด็กย้ายเข้าไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กของโซเอเพื่อการดูแลระยะยาวหรือถาวร

บ้านเด็กโซเอทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเสมอ การประสานการเปลี่ยนแปลงของเด็กในการเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของเขาหรือเธอเพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของชีวิต เป้าหมายของโครงการดูแลของเราคือการฟื้นฟูชีวิตของเด็ก การดูแลของเรายึดตามแบบโมเดลครอบครัว เรามีอัตราส่วนระหว่างพ่อแม่กับลูกที่ระหว่าง 1: 1 และ 1: 6 ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน

เรารับเด็กอายุถึง 17 ปี และดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้การดูแลครบวงจร ทั้งด้านปัจจัย 4 การบำบัดจิตใจ การศึกษา รวมถึงการฝึกวิชาชีพ การช่วยเหลือด้านกฏหมาย และการติดตามครอบครัว สำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เราดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

Aftercare_04-800×450
Restore

ในปี 2010(2555) โซเอได้สร้างอาคารขนาด 3,000 กว่าตารางเมตร เพื่อขยายขีดความสามารถของเราให้รองรับเด็กได้มากขึ้น ในปี 2013(2558) เรามีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีก 529 ตารางเมตร สำหรับบ้านของเยาวชนชาย

คุณสามารถช่วยยุติการค้าประเวณีเด็กได้โดยการบริจาคให้กับโซเอ เราใช้เงินบริจาคดังกล่าวเพื่อให้เด็กได้รับอาหาร, ที่พักพิงและการศึกษา เราใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อเด็กให้เราสร้างความแตกต่างและบริจาคร่วมกัน

 
โปรแกรม Aftercare ของเราประกอบด้วย: 

  • อาคารที่ปลอดภัย
  • การฟื้นฟูแบบองค์รวม
  • การศึกษา
  • การอบรมวิชาชีพและทักษะชีวิต
  • โภชนาการและการดูแลสุขภาพ
  • การบูรณาการของวัฒนธรรมไทย