งานของเรา

 
Prevention2

โครงการรณรงค์ป้องกัน

เราป้องกันเด็กๆ จากกระบวนการค้ามนุษย์อย่างไร


โซเอประสบความสำเร็จในการดำเนินการช่วยกู้เด็กจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานจากทางภาครัฐ และรวมถึงการได้ข้อมูลรับแจ้งเหตุผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการช่วยกู้เด็ก เป็นระยะเวลาหลายปีที่โซเอได้ต่อสู้กับการค้ามนุษย์เด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้สร้างมิตร หุ้นส่วนและเครือข่ายที่ดีเยี่ยมเพื่อติดต่อประสานงานกันในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันในพื้นที่

* เครือข่ายรวมถึง: เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น, นักสังคม, คุณครู, ศิษยาภิบาล, ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่โซเอ หุ้นส่วนแต่ละท่านเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนและช่วยเหลือในการป้องกันเด็กจากการถูกค้าไปเป็นทาสและช่วยเด็กออกจากสถานการณ์การค้ามนุษย์

 

สายด่วนแจ้งเหตุการค้ามนุษย์

เรารับแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ทางโทรศัพท์สายด่วน ทีมงานของเราสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเช่น ไทย กะเหรี่ยง พม่า และภาษาชนเผ่าอื่นๆ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ทีมงานจะสัมภาษณ์ผู้แจ้งเบาะแสทงโทรศัพท์ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ หากมีความเสี่ยงที่เด็กจะตกเป็นเหยื่อ หรือต้องการความช่วยเหลือ ทีมงานของเราจะประสานกับหน่วยงานภาครัฐและทีมสหวิชาชีพทันทีในการช่วยเหลือเด็ก


สายด่วน
Prevention Outreach

 

โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยการค้ามนุษย์

ประเทศไทยเป็นทั้ง ต้นทาง ปลายทางและทางผ่านของการค้ามนุษย์ ดังนั้นการป้องกันจึงสำคัญยิ่ง โซเอมีโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยการค้ามนุษย์ วิธีเฝ้าระวังและการป้องกันตนเองจากภัยนี้ โดยเน้นการให้ความรู้ต่อชุมชนทั่วไป ชุมชนที่เสี่ยงต่อปัญหานี้ เช่นแถบตะเข็บชายแดน และชุมชนยากจนในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ