ทําอย่างไรจะป้องกันมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ทําอย่างไรจะป้องกันมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

  • โซเอให้ความสําคัญกับการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทครอบครัว โรงเรียนชุมชน และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและเฝ้าระวัง
  • สร้างความตระหนัก ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน จนถึงระดับประเทศเพื่อขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็ก
  • สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายและพัฒนาอาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  • รณรงค์ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยม
  • รณรงค์ให้สังคมเลิกสนับสนุนบริษัท สื่อ หรือองค์กรที่มีการกระทําใดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์