Childhood Trauma บาดแผลลึกที่ไม่มีวันหาย ภายใต้จิตใจของเด็ก

Childhood Trauma บาดแผลลึกที่ไม่มีวันหาย ภายใต้จิตใจของเด็ก

Childhood trauma คือ Trauma หรือประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจหรือร่างกายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับวัยเด็กและส่งผลกระทบในระยะยาวต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็ก

สาเหตุของ Childhood trauma สามารถเกิดได้หลายปัจจัยมากเช่น

  • การลงโทษหรือความรุนแรงในครอบครัว การลวนลาม, การทารุนแรง, การละเมิดทางเพศ
  • การสูญเสียบุคคลที่สำคัญ การสูญเสียผู้ปกครองหรือผู้ดูแล, การหย่าร้างของพ่อแม่
  • การถูกกลั่นแกล้ง บูลลี่ ทารุณ และความรุนแรงในโรงเรียน
  • การเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ยาเสพติด คนในครอบครัวติดยา
  • ความขาดแคลนหรือความยากจน สภาวะทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจส่งผลให้เด็กต้องเผชิญกับความ
    ขาดแคลนของปัจจัยสำคัญพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การรักษาเป็นต้น

Childhood trauma มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสังคมและความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเด็ก มักเกิดความผิดหวังและความเชื่อผิดในตัวเอง และอาจส่งผลต่อความสามารถในการเชื่อมั่นและสัมพันธ์กับผู้อื่นในอนาคต การรักษา Childhood trauma ต้องใช้เวลาและความพยายามจากผู้ประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสุขภาพจิตเพื่อช่วยในกระบวนการฟื้นฟูและสร้างสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต.