สิทธิเด็กคืออะไร?

สิทธิเด็กคืออะไร?

Students knowing the right answer
สิทธิเด็กคือสิ่งที่เด็กทุกคนที่อายุตั้งแต่ 0 – 18 ปีควรได้รับเมื่อเกิดมา เนื่องจากว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที่ควรได้รับตามฐานะของการเป็นมนุษย์

สิทธิเด็กพื้นฐานที่ทุกคนควรตระหนักรู้และให้ความสำคัญมีทั้งหมด 4 ด้านหลัก

 • สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ( Right of Survival)

  คือสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม

 • สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development)

  คือสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 • สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)

  คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดและการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

 • สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)

  คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง